Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding.

Je bekijkt nu Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding.

Per 1 juli 2015 wordt de ‘oude’ ontslagvergoeding vervangen door de zogeheten ‘transitievergoeding’.

Voorwaarden transitievergoeding

Bij arbeidsovereenkomsten die totaal minimaal twee jaar hebben geduurd en die op initiatief van de werkgever worden opgezegd of niet worden verlengd, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Dit geldt niet voor werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken of bij ontslag met wederzijdse goedkeuring. Wel in de volgende gevallen:

  • opzegging door de werkgever;
  • ontbinding door de kantonrechter op verzoek van de werkgever;
  • niet voortzetting op initiatief van de werkgever van een van rechtswege geëindigde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • als de werknemer het contract opzegt na ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

De transitievergoeding geldt dus ook voor werknemers met een tijdelijk contract indien de arbeidsverhouding tenminste twee jaar heeft geduurd. De transitievergoeding is niet van toepassing bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, maar te verwachten valt dat werknemers niet snel met beëindiging van de arbeidsovereenkomst zullen instemmen indien niet tenminste de transitievergoeding wordt betaald waarop zij recht zouden hebben indien de arbeidsovereenkomst door de werkgever zou worden opgezegd.

Wanneer geen transitievergoeding?

Geen transitievergoeding is verschuldigd als:

  • de arbeidsovereenkomst eindigt voordat de werknemer achttien jaar wordt en de gemiddelde arbeidsduur niet meer dan twaalf uur per week was;
  • de arbeidsovereenkomst eindigt in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of pensioengerechtigde leeftijd of na het bereiken van die leeftijd;
  • indien sprake is van faillissement of surseance van betaling van de werkgever of indien ten aanzien van de werkgever sprake is van toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

Overige voorwaarden

De transitievergoeding is ook verschuldigd als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op de transitievergoeding mogen kosten in mindering worden gebracht als de werkgever reeds kosten heeft gemaakt met het doel de werkloosheid te voorkomen of te bekorten, of de inzetbaarheid van de werknemer te vergroten.

Geen recht zonder uitzondering. In het geval dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, loopt hij het risico dat hij het recht op de vergoeding verspeelt. In het geval dat de werkgever zodanig heeft gehandeld, biedt de wet nog de mogelijkheid dat de (kanton)rechter aan de werknemer een aanvullende vergoeding toekent bovenop de transitievergoeding.

Vragen?

Heeft u een vraag over de transitievergoeding of wilt u juridische bijstand bij ontslag, neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

Jelle Braak

Advocaat

030 - 245 19 67