Arbeidsrecht

Iedereen die in loondienst werkt, krijgt vroeg of laat met het arbeidsrecht te maken. Arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. De advocaten van Insight Legal hebben ruime kennis van en ervaring met het arbeidsrecht, zowel in het adviserende voortraject bij het opstellen en beoordelen van contracten, als bij het adviseren en procederen in ontslagzaken en staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst staan de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever omschreven. Staat u op het punt om als werkgever of werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten, dan kunt u de advocaten van Insight Legal de arbeidsovereenkomst laten opstellen of beoordelen. Een arbeidsovereenkomst bevat vaak bepalingen, zoals een concurrentiebeding of relatiebeding, die vergaande juridische gevolgen kunnen hebben, zodat u er verstandig aan doet om over de inhoud en de strekking van dergelijke bedingen vooraf deskundige juridisch advies in te winnen.

Concurrentie- en relatiebeding

Een concurrentiebeding belet de werknemer om gedurende een bepaalde periode na beëindiging van het dienstverband werkzaamheden te verrichten, die gelijk(soortig) zijn aan die van de voormalige werkgever. Een relatiebeding houdt een verbod voor de werknemer in om met klanten en relaties van de werkgever in contact treden. Indien een dergelijk beding de belangen van een werknemer onevenredig schaadt, kan hij de kantonrechter verzoeken om het concurrentie- of relatiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd i) door opzegging van de werknemer of werkgever met inachtneming van de wettelijke opzegtermijnen; ii) met wederzijds goedvinden, waarbij de afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of iii) via een ontslagvergunning van het UWV.

In alle gevallen moeten de werkgever en de werknemer de toepasselijke, wettelijke regels volgen. Als dit niet of niet voldoende gebeurt, omdat bijvoorbeeld de wettelijke opzegverboden of opzegtermijnen of andere formaliteiten niet in acht zijn genomen, dan kan dit voor betrokkenen vergaande juridische gevolgen hebben, die meestal tot een arbeidsgeschil leiden. Indien er sprake is van onterecht ontslag, dan kan de werknemer een vordering wegens kennelijk onredelijke ontslag bij de kantonrechter instellen.

Transitievergoeding

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst maakt de werknemer meestal aanspraak op een ontslagvergoeding. Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers met een dienstverband van twee jaar of langer in geval van een onvrijwillige beëindiging of niet-voortzetting van de arbeidsovereenkomst onder omstandigheden recht op een transitievergoeding. Daarnaast kan in geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever recht op een aanvullende vergoeding bestaan.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever zonder inachtneming van de opzegtermijn. Een ontslag op staande voet heeft ernstige juridische gevolgen voor de werknemer, omdat hierdoor de arbeidsovereenkomst per direct wordt beëindigd. Als het ontslag op staande voet terecht is gegeven, heeft de werknemer bovendien geen recht op een WW-uitkering. In verband met deze verstrekkende gevolgen, dient een aan een aantal strikte voorwaarden te voldoen.

Zo kan een ontslag op staande voet kan pas worden gegeven als er sprake is van een zogenaamde dringende reden. Hierbij moet worden gedacht aan een ernstige verwijtbare gedraging van de werknemer, zoals: diefstal, verduistering, mishandeling of een grove belediging. Ook werkweigering kan een reden voor ontslag op staande voet opleveren. Verder moet een ontslag op staande onverwijld worden gegeven en moet de dringende reden eveneens onverwijld aan de werknemer worden medegedeeld.

Een werknemer kan een ontslag op staande voet aanvechten door binnen 6 maanden bij de kantonrechter een beroep op de vernietigbaarheid van het ontslag te doen en te vorderen dat hij weer te werk wordt gesteld en dat zijn loon wordt doorbetaald. De rechter zal dan beoordelen of het ontslag al dan niet rechtsgeldig is.

Wat kan Insight Legal betekenen?

De advocaten van Insight Legal hebben ruime ervaring met de voornoemde ontslagprocedures. Daarnaast kunnen zij uw arbeids- of beëindigingsovereenkomst opstellen of beoordelen en u adviseren en bestaan in procedures over de volgende arbeidsrechtelijke kwesties:

 • arbeidstijden
 • arbeidsomstandigheden
 • beëindiging met wederzijds goedvinden
 • beëindiging via een ontslagvergunning van het UWV
 • collectief ontslag
 • concurrentiebeding
 • gelijke behandeling
 • loonvordering
 • ontslag (op staande voet)
 • relatiebeding
 • verlofregelingen
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid

Contact

Heeft u vragen over arbeidsrecht of wil u rechtsbijstand in een  procedure neem dan contact met Insight Legal op.

Jelle Braak

Advocaat

030 - 245 19 67