De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de door Insight Legal geëxploiteerde website Insightlegal.nl. Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Aansprakelijkheid

Op deze website wordt algemene informatie weergegeven over diverse juridische onderwerpen. Hoewel de inhoud van deze website met de grootste mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Insight Legal niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie.

Deze informatie op deze website is uitdrukkelijk niet bedoeld als een vervanging van deskundig juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de informatie op deze website geschiedt zonder verificatie of nader advies geheel en al voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Verwijzingen (via links) naar websites, die niet door Insight Legal worden beheerd of onder zeggenschap staan van Insight Legal zijn slechts informatief bedoeld. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en veronderstellen geen relatie met of goedkeuring door Insight Legal. Insight Legal staat evenmin in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie, die op die websites wordt aangeboden.

Insight Legal is in elk geval niet aansprakelijk voor enige schade, die is of kan ontstaan door het gebruik van informatie op de website en/of de websites waarnaar (via links) wordt verwezen. Insight Legal is evenmin aansprakelijk voor storingen of andere technische mankementen, die (kunnen) ontstaan door het bezoek van deze website en/of websites waarnaar (via links) wordt verwezen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s behoren aan Insight Legal.

Het is niet toegestaan de informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Insight Legal, tenzij in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) anders is bepaald. De informatie op deze website mag wel worden afgedrukt of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Insight Legal – 2013