Contractenrecht

Zowel zakelijk als privé krijgt u vrijwel dagelijks met vele soorten contracten. In een contract wordt vastgelegd  wat de wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen zijn. Een  dergelijk overeenkomst kan schriftelijk of mondeling worden aangegaan en er zijn vaak algemene voorwaarden van toepassing. Als er tussen partijen een geschil over de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, dan zijn de tussen partijen gemaakte afspraken leidend. Het is dan ook van essentieel belang om deze afspraken op een juridisch juiste wijze en in heldere en begrijpelijke taal vast te leggen.

Een goed opgestelde overeenkomst kan in het geval van een geschil het verschil maken.

Wanprestatie

Het contractenrecht ziet op de vraag of een overeenkomst tot stand is gekomen, wat partijen precies hebben afgesproken, of er conform de overeenkomst wordt gehandeld en hoe een overeenkomst kan worden beëindigd als de afspraken niet worden nagekomen.

Als een partij tekortschiet in de nakoming van een of meerdere verplichtingen, die op grond van een overeenkomst op hem rusten en er dus sprake is van wanprestatie, dan dient de wederpartij hem allereerst schriftelijk in gebreke te stellen en tot nakoming van de overeenkomst te sommeren. Indien de tekortkomende partij de overeenkomst dan nog steeds niet nakomt, dan raakt hij in verzuim en kan de wederpartij in rechte – al dan niet in kort geding- nakoming van de overeenkomst vorderen, waarbij hij dan eventueel aanspraak kan maken op een vergoeding van de schade, die hij door de vertraging in de nakoming lijdt. Als de tekortschietende partij in verzuim is of als nakoming niet (meer) mogelijk is, dan kan de overeenkomst ook worden ontbonden, waarbij dan eveneens een schadevergoeding of terugbetaling van hetgeen al is betaald, kan worden gevorderd.

Vernietiging van een overeenkomst

Een overeenkomst kan ook worden opgezegd. De gronden hiervoor staan meestal in de overeenkomst omschreven. Daarnaast kan de overeenkomst op vordering van de benadeeld partij worden vernietigd als hij door dwaling (verkeerde voorstelling van zaken) of op grond van bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Vernietiging heeft terugwerkende kracht. Een vernietigde overeenkomst wordt deze geacht nooit te hebben bestaan. Indien er al prestaties zijn verricht, dan dienen deze ongedaan te worden gemaakt.

Wat kan Insight Legal betekenen?

De advocaten van Insight Legal hebben ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en algemene voorwaarden, alsmede met het voeren van procedures over geschillen, die uit onder meer de volgende overeenkomsten kunnen voortvloeien.

 • aannemingsovereenkomst
 • agentuurovereenkomst
 • arbeidsovereenkomst
 • beëindigingsovereenkomst
 • bewaarnemingsovereenkomst
 • bruikleenovereenkomst
 • franchiseovereenkomst
 • geheimhoudingsovereenkomst
 • huurovereenkomst   
 • huurkoopovereenkomst
 • koopovereenkomst 
 • lastgevingsovereenkomst
 • licentieovereenkomst
 • maatschapsovereenkomst
 • managementovereenkomst
 • overeenkomst van opdracht
 • samenwerkingsovereenkomst
 • vennootschapsovereenkomst
 • vaststellingsovereenkomst

Contact

Wilt u een overeenkomst of algemene voorwaarden laten opstellen of beoordelen of heeft u een geschil over een overeenkomst en wilt u rechtsbijstand, neem dan contact met Insight Legal op.