Incasso

De advocaten van Insight Legal zijn gespecialiseerd in de incasso van vorderingen. Wij incasseren uw onbetaalde facturen, de rente en aflossingen van verstrekte leningen of achterstallige huur.

In het buitengerechtelijke incassotraject verrichten wij de noodzakelijke incassowerkzaamheden op basis van “no cure, no pay”. Dit houdt dat u de kosten van onze werkzaamheden alleen verschuldigd bent, als de vordering daadwerkelijk geheel of gedeeltelijk wordt geïnd of indien er een betalingsregeling wordt getroffen. We streven ernaar om deze kosten zoveel mogelijk op de debiteur te verhalen. 

Slagen wij erin om uw vordering te incasseren, dan belasten wij de bij de debiteur in rekening gebrachte rente en incassokosten als vergoeding voor onze buitengerechtelijke werkzaamheden aan u door.

Buitengerechtelijke incasso

Het buitengerechtelijk incassotraject start met het verzenden van een sommatiebrief, waarin de debiteur tot betaling van de openstaande vordering, vermeerderd met de wettelijke of de contractuele rente wordt aangemaand. In deze brief worden ook de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten aangezegd. Volgens de wet kunt u pas aanspraak maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, indien u de debiteur een zogenaamde ’14-dagenbrief” heeft gezonden, waarin hij is gesommeerd om de vordering zonder kostenverhoging binnen een termijn van 14 dagen te betalen en waarin is vermeld dat na het verstrijken van deze termijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zullen zijn en hoe hoog deze kosten dan zijn.

Om deze werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te kunnen  uitvoeren, ontvangen wij graag afschriften van de te incasseren facturen, uw algemene voorwaarden en van de reeds door u verzonden aanmaningen.

Incassotarief (buitengerechtelijke fase)

Het incassotarief dat wij u bij een succesvolle incasso in rekening brengen, is gelijk aan het bedrag dat de debiteur volgens de wet of overeenkomst aan rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is. Het incassotarief dat u wordt berekend wordt verhoogd met BTW. Indien u niet BTW-plichtig bent, mag de BTW ook worden doorberekend naar de debiteur.

Sinds 1 juli 2012 worden de buitengerechtelijke kosten ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten berekend volgens een staffel en bedragen ze minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,- Áls de debiteur een consument dan moeten de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten moeten overeenkomstig deze staffel worden berekend. Is de schuldenaar geen consument, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan kan bij overeenkomst of in betalingsvoorwaarden van de wettelijke normering van de incassokosten worden afgeweken. Zijn er geen afspraken over de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten gemaakt, dan is de wettelijke regeling eveneens van toepassing.

< Bereken rente en buitengerechtelijke incassokosten >

Dossierkosten

Als dekking voor de dossierkosten, wordt per incassodossier een minimumtarief berekend. Dit bedraagt van € 35,-  (excl. BTW) voor particlieren en € 100,- (excl. BTW) voor ondernemers. Deze bedragen worden dus in rekening gebracht ongeacht of de vordering kan worden geïnd.  

Verschotten

De kosten, die wij bij de incasso van uw vordering maken, worden op basis van kostprijs aan u doorberekend en zijn verschuldigd, ongeacht of de incasso slaagt. U moet hierbij denken aan de kosten van uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, verhaalsonderzoek en in geval van een procedure: deurwaarderskosten en griffierecht.

No cure, no pay

Incasso van uw vordering kan op basis van ‘no cure, no pay’ worden uitgevoerd, als de vordering niet inhoudelijk worden betwist. De gedragsregels voor advocaten staan het namelijk niet toe om de incasso van inhoudelijk betwiste vorderingen op basis van no cure no pay of daarmee vergelijkbare voorwaarden te behandelen Om deze reden gelden deze incassovoorwaarden niet voor vorderingen die inhoudelijk worden betwist of waartegen verweer wordt gevoerd in een gerechtelijke procedure.

Van een inhoudelijk betwiste vordering is sprake, indien de betwisting naar ons inzicht niet eenvoudig kan worden weerlegd. Een inhoudelijke betwisting dient uiteraard wel serieus te zijn en feitelijk of juridisch te zijn onderbouwd.  Bij de beoordeling of er  al dan niet sprake is van een inhoudelijk betwiste vordering, is de omvang van de in verband met de betwisting noodzakelijke werkzaamheden bepalend. Indien gedurende het buitengerechtelijke incassotraject blijkt dat uw vordering inhoudelijk wordt betwist, dan stellen wij u daarvan op de hoogte. De verdere behandeling van het dossier kan dan desgewenst op uurbasis worden voortgezet.

Procedure (gerechtelijke fase)

Wij incasseren zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk. Indien het buitengerechtelijke incassotraject niet tot betaling leidt, dan kunnen de advocaten van Insight Legal uw vordering middels een gerechtelijke procedure incasseren. Het buitengerechtelijke incassotraject gaat dan over in de gerechtelijke fase. Voorafgaand aan een procedure kan conservatoir beslag worden gelegd. Ook behoort de aanvraag van het faillissement van de debiteur tot de mogelijkheden. De kosten van deze werkzaamheden worden afzonderlijk aan u in rekening gebracht.

Net als in het buitengerechtelijke incassotraject wordt ook in het gerechtelijke incassotraject getracht om de kosten zo veel mogelijk op de debiteur te verhalen.  De kosten van de procedure zijn in incassozaken gelijk aan de tarieven, die de rechters hanteren om de proceskostenveroordeling te bepalen. Afhankelijk van de hoogte van de vordering en het aantal proceshandelingen bepaalt de rechter de kosten, die de in het ongelijk gestelde partij moet betalen. Ook hier geldt dus dat bij een succesvolle incassoprocedure, het door u te betalen tarief – nagenoeg – gelijk is aan de door de debiteur te betalen kosten.

In de gerechtelijke fase wordt het incassotarief alleen berekend in zaken, waarin geen inhoudelijk verweer is gevoerd en de vordering dus onbetwist is gebleven. In zaken, waarin de debiteur wel inhoudelijk verweer heeft gevoerd en de vordering heeft betwist, worden de werkzaamheden in de gerechtelijke fase voortgezet tegen het uurtarief van de behandelend advocaat.

Het opstarten van een gerechtelijke procedure brengt relatief hoge kosten met zich mee, zoals de kosten van het betekenen van de dagvaarding en griffierecht. Deze kosten worden voor de aanvang van de procedure als voorschot aan u in rekening gebracht. Als de rechter de vordering toewijst, dan zal de debiteur tot betaling van deze kosten worden veroordeeld. Mocht de debiteur niet aan het vonnis kunnen voldoen, dan blijven deze kosten uiteindelijk voor uw rekening.

Alvorens een procedure op te starten, overleggen wij altijd eerst met u, waarbij wij u tevens een inschatting van de kans van de slagen en de kosten van de procedure kunnen geven.

Contact

Heeft u behoefte aan advies over de incasso van een vordering of wilt u een vordering buitengerechtelijk of gerechtelijk laten incasseren, dan wel conservatoir beslag ten laste van een debiteur laten leggen of diens faillissement aanvragen, neem dan contact met Insight Legal op.