advocaat beslag- en executierecht

Het beslag- en executierecht regelt twee onderwerpen die voor het procesrecht van groot belang zijn, te weten het conservatoir beslag en de executie van vonnissen.

Conservatoir beslag

Als u een gerechtelijke procedure wilt starten om een vordering op een schuldenaar te verhalen, dan kan het onder omstandigheden zinvol zijn om voorafgaand aan deze procedure conservatoir beslag op de vermogensbestanddelen van de schuldenaar te leggen. Conservatoir beslag is een bewarende maatregel. Hiermee wordt voorkomen dat de schuldenaar de vermogensbestanddelen tijdens de procedure verkoopt of met een hypotheekrecht bezwaart, waardoor verhaal na afloop van de procedure niet meer mogelijk is.

Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof nodig van de voorzieningenrechter van de rechtbank. Een beslagverlof wordt met een verzoekschrift aangevraagd, waarvoor rechtsbijstand door een advocaat vereist is. De schuldeiser omschrijft in het verzoekschrift de hoogte van zijn vordering, vermeerderd met rente en kosten.

De voorzieningenrechter beslist na summier onderzoek. In de regel wordt het verlofverzoek toegewezen. Aangezien de schuldenaar niet van het verzoek en het verleende verlof op de hoogte wordt gesteld, is het beslag voor de schuldenaar meestal een verrassing. Nadat verlof is verkregen, wordt het beslag door de deurwaarder gelegd. Er kan beslag worden gelegd op roerende en onroerende goederen, aandelen, huur, en onder derden, te weten op vorderingen, die de schuldenaar op deze derden heeft, zoals bijvoorbeeld een beslag op loon, huur of bankrekening.

Door het beslag wordt het saldo van de bankrekening, dat door het beslag is getroffen, geblokkeerd en dient loon en huur voortaan aan de deurwaarder te worden uitgekeerd en kan een onroerende zaak niet meer onbezwaard worden geleverd. Van een beslag op onroerende goederen wordt bovendien een aantekening in de Openbare Registers van het Kadaster gemaakt, zodat het ook voor derden kenbaar is.

Executoriaal beslag

Als de rechter uw vordering toewijst, dan wordt het conservatoir beslag automatisch omgezet in executoriaal beslag en kan de deurwaarder na betekening van het vonnis direct tot uitwinning van de beslagen goederen overgaan. Bij de betekening stelt de deurwaarder de veroordeelde partij middels een exploot van de inhoud van het vonnis op de hoogte.

Is er geen conservatoir beslag gelegd, dan wordt de schuldenaar bij de betekening van het vonnis een (korte) termijn te gunnen om vrijwillig aan het vonnis te voldoen. Blijft betaling van het verschuldigde binnen de gestelde termijn uit, dan kan de deurwaarder executoriaal beslag leggen. Dit wordt de executie of ook wel de tenuitvoerlegging van het vonnis genoemd.

Wat kan Insight Legal betekenen?

Heeft u een vordering en overweegt u een procedure te beginnen, raadpleeg dan eerst één van de advocaten van Insight Legal. Zij hebben jarenlange ervaring met het beslag- en executierecht en kunnen u adviseren over onder meer de navolgende onderwerpen en desgewenst conservatoir beslag voor u leggen:

 • alimentatiebeslag
 • beslag op huurpenningen
 • beslag op aandelen
 • beslag op (on)roerende zaken
 • bewijsbeslag IE
 • bodembeslag
 • conservatoir beslag
 • derdenbeslag
 • executiegeschillen
 • executie van pand- en hypotheekrechten
 • executoriaal beslag
 • executoriale verkoop
 • loonbeslag
 • maritaal beslag
 • opheffing beslag
 • verlof voor onderhandse verkoop

Heeft u vragen over het leggen van beslag of de executie van een vonnis of wilt u conservatoir beslag laten leggen, neem dan contact met Insight Legal op.