Bestuursrecht

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) organiseert het handelen van het openbaar bestuur (bestuursorganen) in relatie tot burgers of bedrijven, maar is ook van toepassing op de onderlinge rechtsverhouding tussen bestuursorganen (ministeries, provincies, gemeenten, product- en bedrijfschappen en waterschappen). Bestuursrecht wordt in verschillende, andere rechtsgebieden (vastgoedrecht, bouwrecht, ruimtelijke ordeningsrecht, ambtenaren- en arbeidsrecht) toegepast, wat het tot een breed en niet zelden zeer complex rechtsgebied maakt.

Algemene wet bestuursrecht

In het bestuursrecht staan de besluiten van de overheid centraal. Het bestuursrecht omvat vele geschreven (wetten, besluiten, regelingen, beleidsregels etc.) en ongeschreven rechtsnormen (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), waaraan de overheid zich hij het nemen van besluiten moet houden en die burgers en bedrijven tevens bescherming tegen besluiten van overheid bieden.

De algemene regels van het bestuursrecht zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (“AWB”). Hierin is onder meer bepaald dat de overheid haar besluiten zorgvuldig dient voor te bereiden en te motiveren, alsmede alle betrokken belangen dient af te wegen. In dat kader is het bij bepaalde besluiten mogelijk om inspraak te hebben of een bedenkingen en zienswijzen in te brengen. Het bestuursprocesrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Het geeft de procedures die tegen een besluit van de overheid mogelijk zijn.

Bestuursprocesrecht

De meeste bestuursrechtelijke procedures verlopen ongeveer op dezelfde manier. Voorafgaand aan de besluitvorming krijgt u vaak de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Als uw zienswijze niet wordt overgenomen en u het niet eens bent met het besluit van een bestuursorgaan, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep bij de rechtbank open. Vervolgens kan tegen de uitspraak in beroep nog hoger beroep worden ingesteld. In (spoedeisende) gevallen, waarin het besluit te nadelige gevolgen voor de belanghebbende heeft, kan de bestuursrechter om een voorlopige voorziening tot schorsing  van het bestreden besluit worden verzocht. Voorafgaand aan de besluitvorming heeft u vaak de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen kunt u daar meestal bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u daartegen in beroep gaan en daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep.

Wat kan Insight Legal betekenen?

De advocaten van Insight Legal hebben ruime kennis van vrijwel alle aspecten van het bestuursrecht en hebben veel ervaring met het voeren van bestuursrechtelijke procedures. Op het gebied van het bestuursrecht kunt u bij hen terecht voor rechtsbijstand in bestuursrechtelijke procedures en advies over onder meer de volgende zaken .

 • bestemmingsplannen
 • bestuursdwang
 • bezwaar en beroep
 • last onder dwangsom
 • gebieds- en projectontwikkeling
 • handhaving en toezicht
 • nadeelcompensatie en planschade
 • omgevingsvergunning
 • omzettingsvergunning
 • onderwijs en onderwijshuisvesting
 • onteigening
 • onttrekkingsvergunning
 • splitsingsvergunning
 • voorlopige voorziening tot schorsing van een besluit
 • Woningwet en Huisvestingsverordening

Contact

Heeft u vragen over bestuursrecht of wilt u advies, dan wel rechtsbijstand in een bestuursrechtelijke procedure, neem dan contact met Insight Legal op.