Besluit van VvE: nietig of vernietigbaar?

Je bekijkt nu Besluit van VvE: nietig of vernietigbaar?

Bij de meeste VvE’s vindt in de eerste maanden van het jaar de jaarvergadering plaats. Op deze vergadering worden de jaarrekening en de begroting vastgesteld, maar kunnen ook besluiten worden genomen over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken in het komende jaar. Hoewel het democratische karakter van het appartementsrecht met zich meebrengt, dat u zich in principe dient neer te leggen bij besluiten, die met de voorgeschreven meerderheid van stemmen zijn genomen, biedt de wet u wel een aantal mogelijkheden om een besluit dat u niet welgevallig is, ongedaan te maken.

Vernietiging

Op grond van artikel 5:130 BW kan een eigenaar, die daarbij een redelijk belang heeft een besluit van (een orgaan van) de VvE door de kantonrechter laten vernietigen. Doorgaans gaat het dan om besluiten van de vergadering van eigenaars, het hoogste orgaan van de VvE.

Een besluit van de VvE is vernietigbaar, indien het  in strijd is met 1) de wettelijke of statutaire bepalingen, die de totstandkoming van besluiten regelen, 2) het huishoudelijk reglement of 3) de redelijkheid en billijkheid. Voorbeelden van besluiten van de eerste categorie zijn besluiten genomen i) in een vergadering waarvoor te laat of in het geheel niet is opgeroepen, terwijl ii) een onjuiste of onvolledig oproep voor de vergadering is verzonden, iii) zonder dat de (volledige) agenda bij de oproep voor de vergadering is gevoegd.

Veel besluiten worden echter vernietigd wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. Dit is een ruim begrip, zodat u meerdere argumenten naar voren kunt brengen. De kantonrechter toetst of de VvE bij een juiste afweging van alle bij het besluit betrokken belangen in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Is dit niet het geval, dan wordt het besluit vernietigd.

Het is van groot belang dat een verzoek tot vernietiging wordt gedaan binnen één maand na de dag, waarop de eigenaar met het besluit bekend is geworden. Deze termijn is een fatale termijn, zodat het besluit na verstrijken van de termijn onherroepelijk is geworden.

Nietigheid

Een besluit van de VvE kan ook nietig zijn. Hiervan is sprake, indien het besluit strijdig is met de splitsingsakte en/of de wet. Een nietig besluit heeft wettelijk gezien nooit bestaan, zodat de nietigheid ervan ook niet hoeft te worden ingeroepen. U kunt zich tegenover de VvE dan op het standpunt stellen dat het besluit niet mag worden uitgevoerd. Geeft het bestuur toch uitvoering aan het besluit, dan kunt u de rechtbank vragen het besluit nietig te verklaren.

Conclusie

Uit het voorgaande volgt dat de wet u goede mogelijkheden biedt om een besluit van de VvE aan te vechten, mits u dit tijdig doet en u de juiste juridische weg bewandelt.

Vragen of rechtsbijstand?

Wordt u geconfronteerd met een besluit van de VvE, waarmee u het niet eens bent en wilt u dit besluit vernietigen of nietig laten verklaren, neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

Jochem van den Bosch

Advocaat

030 - 245 19 69