Inspraak en bezwaar bij projectontwikkeling

Je bekijkt nu Inspraak en bezwaar bij projectontwikkeling

U heeft vernomen dat een projectontwikkelaar op het perceel bosgrond naast uw woning een appartementencomplex wil bouwen. Welke mogelijkheden heeft u om inspraak bij de bouwplannen te hebben en/of hiertegen bezwaar te maken? De gemeente zal een omgevingsvergunning voor jet project verlenen als het binnen het bestemmingsplan past en aan de bouwvoorschriften voldoet.

Bestemmingsplanwijziging

U kunt op ruimtelijkeplannen.nl het toepasselijke bestemmingsplan inzien en onderzoeken of het project aan de bestemmingsvoorschriften voldoet. Als dit niet het geval is, dan is er bestemmingsplanwijziging nodig, die in twee fasen verloopt.

Eerst stelt het College van B&W in overleg met de projectontwikkelaar een ontwerpbestemmingsplan op, dat ter inzage wordt gelegd. Er wordt hiervan een kennisgeving in een lokale krant en op de website van de gemeente geplaatst, die u via overuwbuurt.overheid.nl kan volgen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen gedurende 6 weken zienswijzen worden ingediend. De zienswijzen kunnen tot wijzigingen in het bestemmingsplan leiden, maar het College kan ze ook buiten beschouwing laten.

Hierna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Als de gemeenteraad met het bestemmingsplan instemt, dan treedt het na een termijn voor inzagetermijn van 6 weken in werking. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken bij de Raad van State beroep tegen het bestemmingsplan instellen, mits diegenen eerder een zienswijze hebben ingediend. De Raad van State beslist binnen 12 maanden of het bestemmingsplan al dan niet in stand kan blijven. Dit beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in de tussentijd al in werking treedt, moet binnen de 6 weken een voorlopige voorziening tot schorsing worden gevraagd.

Omgevingsvergunning

Vervolgens moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De gemeente publiceert een kennisgeving van de aanvraag en dient binnen 8 weken op de aanvraag te beslissen. Daarbij wordt de vergunningsaanvraag getoetst aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de redelijke eisen van welstand (artikel 2.10 lid 1 Wabo). Als de aanvraag aan de eisen voldoet, wordt de vergunning verleend en het besluit gepubliceerd.

Bezwaar

Tegen het besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt bij de gemeente. Het bezwaar heeft eveneens geen schorsende werking, zodat er in principe met de bouw kan worden gestart. Dit kan worden voorkomen door een voorlopige voorziening tot schorsing van het besluit te vragen.

Het bezwaar wordt behandeld door een (onafhankelijke) bezwaarschriftencommissie, die de belanghebbende hoort en een advies over de al dan niet gegrondheid van het bezwaar aan de gemeente uitbrengt. Vervolgens neemt de gemeente een beslissing op bezwaar, waartegen binnen 6 weken beroep bij de rechtbank kan worden ingesteld. Tegen het vonnis van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep bij de Raad van State worden aangetekend.

Conclusie

Uit het voorgaande volgt dat belanghebbenden verschillende mogelijkheden hebben om inspraak bij de bouwplannen te hebben en/of hiertegen bezwaar te maken. Gezien de relatief korte termijnen is het advies om de kennisgevingen en publicaties van de gemeente goed in de gaten te houden en tijdig zienswijze in te dienen en bezwaar of beroep in te stellen.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u vragen over projectwikkeling, het wijzigen van een bestemmingsplan of het maken van bezwaar hiertegen of wilt u advies, dan wel rechtsbijstand neem dan contact met Insight Legal op.

Jochem van den Bosch


Advocaat

030 - 245 19 69