Incassokosten bij handelstransacties

Je bekijkt nu Incassokosten bij handelstransacties

Op 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Deze wet is voornamelijk bedoeld om consumenten te beschermen tegen te hoge incassokosten en andere onduidelijke administratieve kosten.

Buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

De buitengerechtelijke incassokosten worden voortaan berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) en zijn aan een maximum verbonden (klik hier voor de staffel). De nieuwe incassotarieven zijn alleen van toepassing bij de incasso van vorderingen, waarvan de schuldenaar op of na 1 juli 2012 in verzuim is geraakt en de hoofdsom is gegrond op:

  • verbintenis tot overeenkomst tot betaling van een geldsom, of;
  • verbintenis tot vergoeding van schade, zoals vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, of;
  • verbintenis tot betaling van een geldsom omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding op grond van artikel 6:87 BW.

Van de staffel mag niet in het nadeel van consumenten worden afgeweken.

Aanmaning met aanzegging BIK

De schuldeiser is op basis van deze wet verplicht om na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn minimaal nog één schriftelijke aanmaning te sturen. De schuldenaar krijgt in die aanmaning nog veertien dagen de tijd om de openstaande vordering te voldoen. Verder moet de schuldeiser in die aanmaning vermelden wat de maximale buitengerechtelijke kosten zullen zijn als de vordering niet binnen de gestelde termijn wordt betaald. Aangezien de schuldeiser moet kunnen bewijzen dat hij een aanmaning met een dergelijke inhoud aan de schuldenaar heeft gezonden, is het aan te raden de aanmaning per aangetekende post te verzenden.

Hoe zit het bij Handelstransacties?

Bij handelstransacties, dus als zowel de schuldeiser als schuldenaar handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan van de wettelijke incassokosten worden afgeweken. Dit moet dan worden geregeld in de overeenkomst of de algemene voorwaarden.

Over de hoogte van de incassokosten in het geval van een vordering uit een handelstransactie laat de wet zich niet uit. De wet bepaalt slechts dat er ‘redelijke’ kosten in rekening mogen worden gebracht. In de aanloop van de totstandkoming van de WIK heeft Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie opgemerkt dat een percentage van 15% bij handelstransacties niet ongebruikelijk is.

Bedrijven wordt dan ook aangeraden dit percentage standaard in hun contracten en/of algemene voorwaarden op te nemen. Laten zij dit na, dan is de staffel BIK van toepassing.

De wet schrijft bij handelstransacties ook niet voor op welke wijze de schuldeiser het incassotraject moet invullen. Dit houdt in dat zodra de betalingstermijn van een factuur is verstreken, de schuldeiser direct een buiten)gerechtelijke invordering kan starten. De betalingstermijn wordt immers als fatale termijn beschouwd, zodat de schuldenaar met het verstrijken van die termijn van rechtswege in verzuim raakt.

Het is mede uit commercieel oogpunt echter aan te bevelen om alvorens tot invordering over te gaan nog een laatste aangetekende aanmaning aan de schuldenaar te versturen. In die aanmaning dient duidelijke te worden vermeld dat bij het opnieuw uitblijven van een betaling de vordering ter incasso uit handen zal worden gegeven.

Vragen of incassoprocedure starten?

Heeft u een vraag over buitengerechtelijke incassokosten of de incasso van vorderingen of wilt u bijstand in een incassotraject, dan kunt u geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons opnemen.