Hoe incasseert u uw vordering effectief?

Je bekijkt nu Hoe incasseert u uw vordering effectief?

Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met klanten, die niet of niet tijdig betalen. Als een klant ook na het versturen van een aantal herinneringen niet betaalt, dan is het verstandig om een incassotraject op te starten. Dit traject bestaat uit een buitengerechtelijke fase en zonodig een gerechtelijke procedure

Buitengerechtelijke incasso

Een gerechtelijke procedure is pas mogelijk als de debiteur in verzuim is geraakt. Om dit te bereiken, moet de debiteur eerst in gebreke worden gesteld door het versturen van een schriftelijk aanmaning, waarin nog een laatste termijn wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

Bij handelstransacties, dus als beiden partijen handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, raakt de debiteur al van rechtswege in verzuim bij het verstrijken van de betaaltermijn van de factuur. Een formele ingebrekestelling is dan niet meer nodig is. Aangezien de debiteur dan al direct rente en incassokosten verschuldigd is, is het versturen van nog een laatste schriftelijke aanmaning aan te raden.

Vanaf het moment van verzuim, is de debiteur de wettelijke (handels)rente over de vordering verschuldigd. Daarnaast maakt de schuldeiser op basis van de Wet Incassokosten aanspraak op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten als de debiteur een consument is en deze heeft verzuimd om na ontvangst van een aanmaning met een 14 dagen-termijn alsnog (tijdig) tot betaling over te gaan. De aanmaning dient de hoogte van de dan verschuldigde incassokosten te vermelden. De incassokosten worden berekend op basis van gestaffelde percentages van de vordering (Staffel BIK), zoals vermeld in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (klik hier voor Staffel BIK): .

De Wet Incassokosten en de Staffel BIK is ook van toepassing op zakelijke debiteuren, tenzij partijen over de hoogte van de incassokosten afwijkende afspraken hebben gemaakt. Ondernemers doen er dus verstandig aan om in de overeenkomst met zakelijke klanten of in hun algemene voorwaarden voor de incasso een vast percentage van bijvoorbeeld 15% op te nemen.

Gerechtelijke procedure

Blijft betaling van de vordering ook in de buitengerechtelijk fase uit, dan is een gerechtelijke bodemprocedure onontkoombaar. Bestaat er een spoedeisend belang, bijvoorbeeld omdat de schuldeiser het geld dringend nodig heeft voor zijn bedrijfsvoering en/of om niet in financiële problemen te raken, dan kan de incassoprocedure ook middels een kort geding worden gevoerd. Het kort geding wordt ook steeds vaker gebruikt voor eenvoudige incasso’s, waarbij er sprake is van betalingsonmacht of –onwil van de debiteur. Daarnaast kan er ter zekerstelling van de verhaalsmogelijkheden bewarend (conservatoir) beslag op de vermogensbestanddelen van de debiteur worden gelegd.

Vragen?

Insight Legal is gespecialiseerd in de incasso van vorderingen en incasseert deze in de buitengerechtelijke fase op basis van ‘no cure, no pay’. Wilt u een incassoprocedure opstarten, neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.