Verrekening van verjaarde vorderingen

Je bekijkt nu Verrekening van verjaarde vorderingen

Ook nu de economie weer enigszins lijkt aan te trekken, blijft het voor ondernemers van groot belang om de betalingstermijn van hun facturen nauwlettend in de gaten te houden en direct tot incasso over te gaan als de termijn verstrijkt, maar betaling uitblijft.

Incasso van vorderingen

Het komt nog geregeld voor dat openstaande facturen veel te lang blijven liggen. Dit gebeurt vooral als de hoogte van de vordering wordt betwist of als er klachten zijn over de kwaliteit van geleverde goederen of diensten. Ondernemers zijn veelal huiverig om een gerechtelijke procedure op te starten. Niet alleen uit kostenoogpunt, maar ook om een tegenvordering tot schadevergoeding te voorkomen

Gezien de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen, is het niet verstandig om de incasso van vorderingen erg lang uit te stellen. Voor de meeste vorderingen geldt namelijk een verjaringstermijn van 5 jaar vanaf het moment van de opeisbaarheid van de vordering.

Stuiting van verjaring

De verjaring van een vordering kan worden voorkomen door tijdig een stuitingshandeling te verrichten. Een stuitingshandeling is in feite bedoeld als waarschuwing aan de schuldenaar om ook na het verstrijken van de verjaringstermijn zijn gegevens en bewijsmateriaal te bewaren, zodat hij zich behoorlijk tegen een dan mogelijk alsnog door de schuldeiser in te stellen vordering kan verweren.

Stuiting van de verjaring van een vordering vindt plaats door (i) een daad van rechtsvervolging – bijv. het uitbrengen van een dagvaarding, (ii) erkenning van de vordering door de schuldenaar of (iii) een aanmaning / mededeling. Om de verjaring te kunnen stuiten, moet de aanmaning of mededeling wel aan een aantal criteria voldoen. De aanmaning/mededeling dient bij voorkeur per aangetekende brief  te gebeuren, waarin de schuldeiser duidelijk vermeldt dat hij zijn recht op nakoming voorbehoudt. Wanneer de verjaring van een vordering op correcte wijze is gestuit, begint er een verjaringstermijn van opnieuw 5 jaar te lopen.

De praktijk leert dat de stuiting geregeld misgaat. Dit is het geval als de stuitingsbrief niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Is de vordering verjaard, dan heeft u een probleem, want in een gerechtelijke procedure zal een verjaarde vordering niet worden toegewezen als de schuldenaar zich op de verjaring beroept.

Verrekening verjaarde vordering

Als uw vordering is verjaard, dan behoudt u op grond van artikel 6:131 lid 1 BW wel de bevoegdheid om uw verjaarde vordering te verrekenen met een vordering van uw wederpartij, waarmee u uw verjaarde factuurbedrag dan indirect alsnog betaald krijgt. Omdat deze mogelijkheid redelijk onbekend is, wordt dit verekeningsverweer helaas maar weinig toegepast.

Omgekeerd geldt dat wanneer de schuldenaar een verjaarde vordering voldoet, hij wordt geacht deze niet onverschuldigd te hebben betaald, zodat hij het betaalde bedrag niet meer kan terugvorderen.

Uit het voorgaande volgt dat u de verjaringstermijnen van uw vorderingen goed in de gaten moet houden en zonodig tijdig een stuitingshandeling moet verrichten. En als uw vordering dan toch verjaard is, vergeet u in het voorkomend geval dan niet een beroep op verrekening te doen als u met een vordering van uw wederpartij geconfronteerd wordt.

Vragen?

Heeft u vragen over de verrekening van verjaarde vorderingen of wilt u een incassoprocedure opstarten, neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met Insight Legal op.