Ingrijpende wijzigingen in het huurrecht  

Je bekijkt nu Ingrijpende wijzigingen in het huurrecht   

Per 1 juli 2016 is het huurrecht op een aantal onderdelen gewijzigd. De meest ingrijpende wijziging breidt de mogelijkheden om kamers en zelfstandige woonruimte tijdelijk te verhuren zodanig uit, dat hiermee in feite de huurbescherming op de schop gaat.

Tijdelijke huurovereenkomst

Onder de nieuwe huurwet is het mogelijk om voor woonruimte een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten, die automatisch eindigt met het verstrijken van de overeengekomen duur, dus zonder dat opzegging en toetsing van de reden van de opzegging door de rechter nodig is. De verhuurder is wel verplicht om de huurder tijdig, dat wil zeggen tenminste 1 maand, maar niet eerder dan drie maanden voor de einddatum van de beëindiging op de hoogte te stellen. Om hiervan het bewijs te hebben, wordt aangeraden om dit middels een aangetekende brief te doen.

Laat de verhuurder na om de huurder tijdig over de beëindiging te berichten, dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en geniet de huurder de wettelijke huurbescherming. Het is dus zaak om de einddatum van de huurovereenkomst goed in de gaten te houden.

Duur en opzegging

Een tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte kan voor de duur van maximaal twee jaar worden gesloten en voor een onzelfstandige woonruimte voor de duur van maximaal 5 jaar. In de nieuwe huurwet is uitdrukkelijk opgenomen dat de huurder de tijdelijke huurovereenkomst tussentijds kan opzeggen tegen voor de betaling van de huurprijs overeengekomen dag. Hiermee wordt voorkomen dat de huurder de overeengekomen duur moet uitzitten, terwijl hij gezien de overeengekomen einddatum tijdig andere woonruimte zou willen betrekken.

Is verlenging mogelijk?

Het is niet toegestaan om de tijdelijke huurovereenkomst voor bepaalde tijd te verlengen. De huurovereenkomst wordt na het verstrijken van de overeengekomen (tijdelijke) duur steeds voor onbepaalde tijd voorgezet.

Toetsing huurprijs

Voorheen konden huurders tot uiterlijk zes maanden na aanvang van de huurovereenkomst de huurprijs door de Huurcommissie laten toetsen. Omdat wordt verwacht dat huurders van tijdelijke huurovereenkomsten niet voor het verstrijken van de bepaalde tijd naar de Huurcommissie durven te stappen, is in de nieuwe huurwet opgenomen dat de toetsing van de aanvangshuurprijs door de Huurcommissie mogelijk blijft tot uiterlijk 6 maanden na afloop van de huurovereenkomst. Verhuurders lopen hierdoor echter het risico om na beëindig van de huurovereenkomst  nog met een terugvordering van huur te worden geconfronteerd.

Opzegging wegens dringend eigen gebruik

Verder zijn in de wet de gevallen uitgebreid, waarin kan worden opgezegd wegens dringend eigen gebruik. De huurovereenkomst kan op grond van dringend eigen gebruik worden opgezegd indien de huurder niet langer tot de doelgroep behoort, waarvoor de woning specifiek bestemd is. Deze regeling gold al voor ouderen, gehandicapten en studenten, maar nu ook voor jongeren, promovendi en grote gezinnen.

Overgangsbepalingen

Tot slot bevat de wet een overgangsbepaling, die inhoudt dat de nieuwe regels niet gelden voor bestaande huurovereenkomsten.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u naar aanleiding van deze blog een vraag of wilt u rechtsbijstand of advies in een zaak over een tijdelijke huurovereenkomst, neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met Insight Legal op.

Jochem van den Bosch

Advocaat

030 - 245 19 69