Hoe verloopt een gerechtelijke procedure?

Je bekijkt nu Hoe verloopt een gerechtelijke procedure?

Voor veel mensen is het gesneden koek. Voor anderen is het volstrekt onbekend hoe een gerechtelijke procedure verloopt. Tenzij een andere vorm van geschillenbeslechting tussen partijen is overeengekomen (arbitrage bijvoorbeeld) moet in het geval van een geschil de zaak aan de rechter worden voorgelegd om een vonnis te krijgen.

Dagvaarding

Dit gaat –doorgaans- via dagvaarden. Het uitbrengen van een dagvaarding (betekening) geschiedt in Nederland via de deurwaarder. Door middel van de dagvaarding wordt de wederpartij ervan in kennis gesteld dat iemand een vordering tegen die partij wil voorleggen aan de in de dagvaarding genoemde rechter. Wanneer de dagvaarding door de deurwaarder aan de wederpartij is betekend en teruggestuurd, dient deze aan de betreffende rechtelijke instantie te worden toegezonden met het verzoek om de zaak op de zogeheten “rol” te plaatsen.

Bevoegdheid van de rechter

Sommige zaken worden voorgelegd aan de rechtbank, andere zaken aan de sector kanton (bijvoorbeeld procedures aangaande huur- en arbeidsgeschillen of indien de vordering minder bedraagt dan € 25.000,–). Dit verschil is van belang voor de vraag of u en uw wederpartij een advocaat moet inschakelen of niet. Zaken die namelijk aan de rechtbank worden voorgelegd, vereisen dat een advocaat wordt ingeschakeld.

Procedure

De zaak bij de rechtbank verloopt grotendeels schriftelijk. Nadat de zaak op de rol is geplaatst en de wederpartij zich via een advocaat heeft gemeld, dient de wederpartij via een advocaat schriftelijk te reageren. Deze schriftelijke reactie wordt een conclusie van antwoord genoemd (hierbij kan overigens ook direct een tegeneis worden ingesteld. Dit heet een eis in reconventie). Nadat de wederpartij heeft gereageerd, zal in veel gevallen partijen worden uitgenodigd om bij de rechter te verschijnen om de zaak toe te lichten, vragen te beantwoorden en om te bekijken of de zaak niet (alsnog) geschikt kan worden. Hierna zal de rechter doorgaans een eindvonnis wijzen.

Tenuitvoerlegging vonnis

Dit vonnis kan vervolgens door een deurwaarder ten uitvoer worden gelegd als de wederpartij niet vrijwillig aan de inhoud van het vonnis voldoet.

Deze tenuitvoerlegging door een deurwaarder houdt in dat deze eerst het vonnis betekent en, indien ook daarna niet aan het vonnis wordt voldaan, executiemaatregelen neemt. Onder executiemaatregelen dient bijvoorbeeld een beslaglegging op een bankrekening, huis en loon te worden verstaan. Het beslag op het huis zal vervolgens kunnen resulteren in een openbare verkoop, zodat aan de veroordeling kan worden voldaan.

 Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u vragen over het procesrecht of wilt u rechtsbijstand in een gerechtelijke procedure, neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met Insight Legal op.