Gebreken na oplevering bouw of verbouwing

Je bekijkt nu Gebreken na oplevering bouw of verbouwing

Met de groei van de economie trekt ook de bouwsector weer aan. In de juridisch praktijk merken we dit door een toenemend aantal geschillen over onvolkomenheden in het werk (gebreken), die tijdens of na de bouw of een verbouwing aan het licht zijn gekomen. Wat kunt u doen als blijkt dat de aannemer slecht werk heeft geleverd?

Aannemer aansprakelijk voor gebreken?

De aannemer kan voor gebreken in werk aansprakelijk zijn als u tijdig de volgende juridische maatregelen heeft getroffen. Om aanspraak te kunnen maken op herstel van de gebreken en/of een schadevergoeding dient u allereerst tijdig bij de aannemer te hebben geklaagd. Hierbij kan van belang zijn of het werk al dan niet is opgeleverd. Wanneer de bouw of een verbouwing door een aannemer wordt afgerond, vindt doorgaans een oplevering plaats, waarbij zowel u als de aannemer aanwezig zijn. Deze oplevering heeft een aantal juridische consequenties. Één hiervan is dat de aannemer na oplevering is ontslagen van aansprakelijkheid voor op het tijdstip van oplevering zichtbare gebreken. De aannemer is dan alleen nog aansprakelijk voor gebreken, die u bij de oplevering niet redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het is dan aan u om aan te tonen dat u bij de oplevering gebreken heeft ontdekt en daarover bij de aannemer heeft geklaagd. Het is daarom aan te raden om bij de oplevering de algemene staat van het werk en met name eventuele gebreken goed gedocumenteerd vast te leggen.

Ingebrekestelling aannemer

Indien na de oplevering van de bouw of verbouwing blijkt dat het werk gebreken vertoont, waarvoor de aannemer aansprakelijk is, dan moet u de aannemer tijdig in gebreke stellen en hem altijd eerst de gelegenheid bieden om zelf de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen. U hoeft dit niet te doen wanneer dit in verband met de omstandigheden niet van de aannemer kan worden gevergd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de verhoudingen tussen u en de aannemer zeer ernstig zijn verstoord en/of als de aannemer de gebreken niet goed zal (kunnen) herstellen.

Vordering tot herstel en/of schadevergoeding

Wanneer de aannemer na hiertoe te zijn gesommeerd niet meewerkt aan het herstel van de gebreken, dan kunt u bij de rechtbank een vordering tot herstel van de gebreken instellen. Een dergelijke vordering kan niet worden ingesteld als herstelkosten niet in verhouding staan tot uw belang bij herstel van de gebreken in plaats van schadevergoeding. Deze vordering moet bovendien zijn ingesteld uiterlijk binnen twee jaren, nadat u voor het eerst heeft geklaagd, bij gebreke waarvan dit vorderingsrecht verjaart.

U kunt er ook voor kiezen om de gebreken zelf (laten) herstellen en de kosten hiervan als schadevergoeding op de aannemer te verhalen. Een ander mogelijkheid is om de aannemingsovereenkomst gerechtelijk te laten ontbinden en van de aannemer een schadevergoeding gelijk aan de herstelkosten te vorderen.

Vragen of rechtsbijstand?

Wilt u advies of rechtsbijstand inzake een geschil omtrent de oplevering van een bouw of verbouwing of over (verborgen) gebreken of heeft u een andere vraag over het bouwrecht? Neem dan contact met Insight Legal op.

Jochem van den Bosch

Advocaat

030 - 245 19 69