Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Je bekijkt nu Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. De WKb implementeert een stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en heeft de verbetering van de kwaliteit van bouwen en bouwwerken en de verbetering van de positie van de (consument-)opdrachtgever tot doel. De wet leidt tot de onder meer volgende wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. 

Aansprakelijkheid aannemer

De belangrijkste wijziging betreft de verruiming van de aansprakelijkheid van de aannemer. Uitgangspunt was dat de aannemer na oplevering alleen nog aansprakelijk is voor verborgen gebreken, die aan hem zijn toe te rekenen. Volgens de Wkb blijft de aannemer na oplevering aansprakelijk voor onontdekte fouten en gebreken, tenzij die bijvoorbeeld vanwege een ontwerpfout van de architect of gebrekkig onderhoud niet aan hem zijn toe te rekenen. Het doet er dus niet meer toe of de opdrachtgever de fout of het gebrek bij oplevering had moeten of kunnen ontdekken. Het gaat om de vraag of hij de deze feitelijk heeft ontdekt. Om dit te kunnen bewijzen, dient de aannemer bij de oplevering het gehele werk goed gedocumenteerd vast te leggen, bijvoorbeeld door in het opleveringsrapport ook alle goedgekeurde onderdelen op te nemen.

Waarschuwingsplicht

Ook de waarschuwingsplicht van de aannemer voor fouten in het ontwerp wordt uitgebreid. De waarschuwing moet voortaan schriftelijk en ondubbelzinnig plaatsvinden, waarbij er specifiek op de mogelijke gevolgen voor de nakoming van de overeenkomst moet worden gewezen.

Informatieplicht

Tegenover de consument-opdrachtgever wordt voor de aannemer een informatieplicht over de aanwezigheid van een verzekering of van financiële zekerheid in geval van gebreken of faillissement geïntroduceerd.

Bouwdepot en opschortingsrecht

Voor het vrijkomen van het door een consument-opdrachtgever gestorte deel van de koopsom (5%) wordt ingevoerd, dat de aannemer schriftelijk dient aan te aantonen dat hij de consument-opdrachtgever op diens opschortingsrecht heeft gewezen en de opdrachtgever vervolgens niet heeft aangegeven het depot te willen aanhouden.

Inwerkingtreding

De Wkb zal vanaf 1 januari 2021 gefaseerd inwerking treden en zal eerst gaan gelden voor eenvoudige bouwwerken, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden en dus vooral voor werken in opdracht van consument-opdrachtgevers.

Gevolgen van de wetswijziging

De wijzigingen zullen niet alleen grote veranderingen brengen in de werkwijze van aannemers, maar ook in de juridische positie van consumenten en de inhoud van de (standaard-)contracten, omdat ten opzichte van consumenten niet contractueel van deze bepalingen mag worden afgeweken. Als de opdrachtgever geen consument is, zijn contractuele afwijkingen echter wel toegestaan.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u naar aanleiding van deze blog een vraag of wilt u rechtsbijstand of advies in een bouwgeschil, neem dan contact met Insight Legal op.

Jochem van den Bosch


Advocaat

030 - 245 19 69