Conservatoir (‘bewarend’) beslag

Je bekijkt nu Conservatoir (‘bewarend’) beslag

Om te voorkomen dat de schuldenaar geen verhaal meer biedt tegen de tijd dat de rechter uitspraak heeft gedaan, kan er conservatoir (‘bewarend’) beslag worden gelegd. Met een beslag wordt namelijk bereikt dat de goederen van de schuldenaar niet meer kunnen worden vervreemd (verkoop) of bezwaard (verpanding of hypotheek). Voor ondernemers is een conservatoir beslag bovendien een goed pressiemiddel om facturen betaald te krijgen.

Bewarende maatregel

In beginsel kan op alle goederen conservatoir beslag worden gelegd. Zo kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op roerende zaken (voorraad en inventaris), onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, appartementsrechten, grond), aandelen, salaris, bankrekeningen en vorderingen, die de schuldenaar op anderen heeft.

Beslagprocedure

In Nederland kan relatief eenvoudig conservatoir beslag worden gelegd. Hiervoor is wel een voorafgaand verlof van de voorzieningenrechter vereist. Verlof kan worden aangevraagd door middel van een verzoekschrift, dat altijd door een advocaat moet worden ingediend. De schuldenaar krijgt niet de mogelijkheid om op het verlofverzoek te reageren. De voorzieningenrechter beslist na summier onderzoek of het verlof wel of niet wordt gegeven. Tegen een beslagverlof staat geen hoger beroep open.

Indien er nog geen gerechtelijke procedure aanhangig is, bepaalt de voorzieningenrechter in diens verlof tevens de termijn waarbinnen die aanhangig moet worden gemaakt. Een conservatoir beslag wordt dus in principe altijd gevolgd door een gerechtelijke procedure. Indien er binnen de gestelde termijn geen procedure wordt opgestart, dan komt het beslag ook weer te vervallen.

Tenuitvoerlegging en inning

Indien de vordering wordt toegewezen, dan kan de deurwaarder het vonnis ten uitvoer leggen gelegd door middel van een executoriaal beslag. Het conservatoir beslag wordt dan in feite omgezet in een uitvoerend beslag. De beslagen goederen kunnen vervolgens te gelde worden gemaakt door deze openbaar te verkopen, waarna van de opbrengst de vordering kan worden voldaan.

Wat kunt u tegen een beslag doen?

Wat kunt u doen als er beslag op uw goederen wordt gelegd? Als u vermoedt dat een schuldeiser beslag wil gaan leggen, dan kunt u het beslag “grijs” maken. U geeft de voorzieningenrechter dan te kennen dat u wilt worden gehoord, mocht er verlofverzoek worden gedaan. Grijs maken van een beslag kan alleen nog bij de rechtbanken Amsterdam en Noord-Holland.

U kunt ook een kort geding tot opheffing van het beslag opstarten. In een dergelijke procedure zal de voorzieningenrechter de aannemelijkheid van de vordering van de schuldeiser beoordelen en de wederzijdse belangen van schuldeiser en schuldenaar afwegen en vervolgens bepalen of het beslag al dan niet in stand blijft. Verder is de beslaglegger, die ten onrechte beslag heeft gelegd of het onnodig laat voortduren, aansprakelijk voor schade, die de beslagene hierdoor heeft geleden.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over het leggen van conservatoir beslag of wilt u rechtsbijstand om beslag te leggen of een gelegd beslag op te heffen, neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.